Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van IOS Ensac


1.0 Definities 

1.1 Account: de klantennaam waarmee klant toegang krijgt tot het systeem van IOS Ensac.
1.2 Annex: bijlage bij de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden.
1.3 Bandbreedte: de hoeveelheid bits die per tijdseenheid door een verbinding heen kunnen.
1.4 Bit: Binary digit. De kleinst mogelijke eenheid in een computer. De waarde van een bit is 0 of 1. 
1.5 Bps: Bytes per second. 
1.6 bps: Bits per second. 
1.7 Byte: De eenheid die de grootte van data aangeeft. Een karakter neemt 1 byte (of 8 bits) aan ruimte in beslag. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Schijfruimte en het Dataverkeer uit te drukken.
1.8 Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van klant gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in Mb of Gb.
1.9 Dienst: de specifieke dienst die IOS Ensac met klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
1.10 E-mail adres: een op naam van klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
1.11 Gigabyte (GB): 1.000.000.000 bytes. 
1.12 Gigabit (Gb): Gbit, 1.000.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
1.13 Hardware: computer- en aanverwante apparatuur.
1.14 Hosting: het plaatsen en onderhouden van data op een server.
1.15 Inbelnummer: het telefoonnummer van IOS Ensac waarmee klant toegang tot het systeem en het internet kan verkrijgen.
1.16 Internet Connectivity: de aansluiting op het internet van de website en/of apparatuur van klant, die ondergebracht is bij IOS Ensac. Internet Connectivity kan geschieden in de vorm van een dataverkeer of bandbreedte pakket.
1.17 Kilobyte (KB): 1.000 bytes.
1.18 Kilobit (Kb): Kbit, 1.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
1.19 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door IOS Ensac teneinde klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.
1.20 Megabyte (MB): 1.000.000 bytes. 
1.21 Megabit (Mb): Mbit, 1.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
1.22 Modulen: onderdelen die in een website geplaatst worden. Modulen bestaan uit een combinatie van programmataal (scripts), databases en normale website pagina's. 
1.23 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.24 Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen Aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van IOS Ensac.
1.25 Overeenkomst: de overeenkomst tussen IOS Ensac en klant op grond waarvan IOS Ensac een Dienst (op)levert.
1.26 Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
1.27 Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij IOS Ensac gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst. 
1.28 Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op de server van IOS Ensac waar klant haar data kan plaatsen, uitgedrukt in Mb of Gb.
1.29 Spam: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder vallen opt-out mailingen.
1.30 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee IOS Ensac aan klant toegang tot het internet en hosting diensten verleent.
1.31 Verbruik: de hoeveelheid dataverkeer en/of bandbreedte die klant gebruikt over de periode van 1 maand.
1.32 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

2.0 Algemeen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij IOS Ensac goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan een derde - hierna te noemen klant, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan IOS Ensac, zodat een schriftelijke bevestiging door IOS Ensac niet (alsnog) noodzakelijk is.
2.3 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door IOS Ensac uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Alle door IOS Ensac gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door IOS Ensac komt een overeenkomst tot stand. Een door IOS Ensac gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. IOS Ensac heeft het recht een aspirant klant om haar motiverende redenen te weigeren.
2.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van IOS Ensac zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen. 
2.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
2.7 IOS Ensac laat een deel van haar diensten behartigen door derden. IOS Ensac aanvaard geen aanspraken op geleverde diensten die derden leveren.
2.8 klant geeft bij deze toestemming aan IOS Ensac zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van IOS Ensac welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor IOS Ensac en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij IOS Ensac hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. klant stelt IOS Ensac zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
2.9 klant zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk of per fax aan IOS Ensac doorgeven. IOS Ensac zal enkel communiceren met de bekende contacten die door klant zijn opgegeven. klant zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.
2.10 Slechts de vennoten van IOS Ensac zijn bevoegd verbintenissen voor IOS Ensac aan te gaan.

3.0 Levering 

3.1 Onder levering wordt hierna verstaan het plaatsen van de website op het Internet, het aansluiten voor het gebruik van de Internet aansluiting en/of de computerapparatuur en/of het ten uitvoer brengen van andere diensten of de overdracht van producten.
3.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan klant nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht. 
3.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij IOS Ensac vinden, IOS Ensac tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft IOS Ensac het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. IOS Ensac stelt van een dergelijk besluit klant in kennis.
3.4 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van de website moeten schriftelijk worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. IOS Ensac is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd. 
3.5 klant dient IOS Ensac in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van klant.
3.6 Klachten laten de betalingsplicht van klant onverlet.
3.7 Het eigendomsrecht van producten gaat enkel van IOS Ensac naar klant zodra de onderliggende factuur volledig voldaan is.

4.0 Betaling 

4.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Diensten worden per 6 maanden vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Diensten worden per automatische incasso betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan IOS Ensac.
4.3 In geval van betaling later dan veertien (14) dagen is klant zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd
4.4 In geval van niet tijdige betaling is IOS Ensac gerechtigd zonder aankondiging of mededeling klant af te sluiten van het systeem en/of de website van het Internet af te halen, tot dat alle facturen betaald zijn.
4.5 In geval van niet tijdige betaling zal IOS Ensac de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van klant mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,00. IOS Ensac is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
4.6 IOS Ensac is gerechtigd haar vorderingen op haar klant te verrekenen met de schulden die IOS Ensac aan die klant heeft, zelfs indien de vorderingen op die klant niet opeisbaar zijn.
4.7 IOS Ensac is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan klant bekend gemaakt. IOS Ensac is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de website van IOS Ensac. klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen

5.0 Website

5.1 IOS Ensac ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt nieuwe en bestaande websites.
5.2 De website is in zijn geheel eigendom van IOS Ensac. Zij is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom onder meer terzake van inhoud, ontwerp, teksten, broncode en vorm van de website. De wederpartij komt slechts het gebruiksrecht van de website toe. IOS Ensac is gerechtigd op elke pagina ‘© Copyright IOS Ensac <datum>’ te plaatsen met een link naar haar website.
5.3 Indien een bestaande website de basis vormt voor de website die IOS Ensac ontwikkeld, blijft dit originele ontwerp eigendom van klant. klant zal deze website in eigen beheer opslaan. Vanaf het moment dat IOS Ensac de bestaande website verder ontwikkeld, wordt de website eigendom en komen haar alle rechten toe. Mocht klant de overeenkomst met IOS Ensac opzeggen, dan is zij enkel gerechtigd de originele website te gebruiken.
5.4 klant is niet gerechtigd de website zelf te wijzigingen, te copiëren of op het Internet te plaatsen.
5.5 klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan IOS Ensac van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en klant vrijwaart IOS Ensac tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.
5.6 Alle benodigdheden voor het ontwerp van de website dienen binnen 14 dagen na de afsluiting van de overeenkomst in digitaal formaat ter beschikking van IOS Ensac worden gesteld.
5.7 IOS Ensac zal afhankelijk van de grootte van de website binnen 12 weken na de ontvangst van alle benodigdheden een concept van de website op het Internet plaatsen. Zodra klant het concept goedkeurt, zal de lease periode starten. Deze periode zal uiterlijk 4 weken na het presenteren van de website van start gaan.
5.8 Elke gefactureerde website pagina kan eenmaal per jaar binnen de door IOS Ensac aangegeven marges gratis worden aangepast. klant draagt de kosten voor elke keer dat het aantal per jaar zoals hierboven vermeld overschreden wordt of voor aanzienlijke veranderingen van het oorspronkelijk overeengekomen. 

6.0 Modulen

6.1 IOS Ensac ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt modulen. 
6.2 De module is in zijn geheel eigendom van IOS Ensac. Zij is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom onder meer terzake van inhoud, ontwerp, teksten, broncode en vorm van de module. De wederpartij komt slechts het gebruiksrecht van de module toe. IOS Ensac is gerechtigd op elke module ‘© Copyright IOS Ensac <datum>’ te plaatsen met een link naar haar website.
6.3 Modulen kunnen niet worden overgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.0 Serverhosting

7.1 IOS Ensac plaatst in haar kasten servers die zij zelf beheert en/of verhuurt aan klanten. Naast de huur van de ruimte en de server kan klant tevens een Service Level afnemen. 
7.2 Ongeacht het Service Level blijft klant ten alle tijden verantwoordelijk voor het functioneren van de server. 
7.3 IOS Ensac is niet aansprakelijk voor apparatuur van klant. Hieronder vallen onder andere hardware, software, data en/of applicaties.
7.4 Indien klant haar eigen apparatuur bij IOS Ensac wil plaatsen of verwijderen zal zij dat 2 werkdagen vooraf schriftelijk melden. IOS Ensac kan klant de toegang tot haar eigen apparatuur ontzeggen indien zij niet aan haar lopende en/of toekomstige verplichtingen, voortvloeiend uit de serverhosting overeenkomst tussen IOS Ensac en klant, voldoet.
7.5 klant zal op aanwijzing van IOS Ensac haar apparatuur in de kasten plaatsen. Indien klant niet volledig de overeengekomen kastruimte gebruikt, kan IOS Ensac deze ruimte tijdelijk in gebruik nemen. IOS Ensac zal op verzoek van klant deze ruimte binnen 2 werkdagen vrijmaken, zodat klant haar apparatuur kan plaatsen.

8.0 ADSL

8.1 IOS Ensac levert ADSL via KPN ,BBned en/of andere derden. 
8.2 klant sluit voor de levering van ADSL een overeenkomst af met IOS Ensac en KPN. Op de overeenkomst met KPN zijn de Algemene voorwaarden voor Verkoop, Algemene voorwaarden Mxstream, Algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten (Alleen van toepassing op monteursinstallatie), Aanvullende algemene voorwaarden voor montage en installatie werkzaamheden (Alleen van toepassing op monteursinstallatie) van KPN van toepassing. klant gaat accoord met deze voorwaarden.

9.0 Gebruik

9.1 IOS Ensac laat de Internet aansluitingen verzorgen door derden. Websites worden op haar eigen webservers en/of die van derden geplaatst. Servers worden in gehuurde ruimten ondergebracht.
9.2 klant is gerechtigd om, tijdens de reguliere openingsuren, voor ondersteuning gebruik te maken van de helpdesk. 
9.3 klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
9.4 klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is IOS Ensac bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van IOS Ensac uit voortvloeit.
9.5 klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks IOS Ensac, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door IOS Ensac tot stand gebrachte of uitdrukkelijk geautoriseerde verbinding met het systeem bestaat.
9.6 Het is niet toegestaan de verbinding met IOS Ensac, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
9.7 Indien IOS Ensac de mening is toegedaan dat klant zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt klant van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. IOS Ensac behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende klant te verhalen.
9.8 Het is klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij IOS Ensac hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
9.9 De medewerkers van en namens IOS Ensac nemen geen kennis van persoonlijke elektronische mail van klant en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen IOS Ensac en andere systemen op Internet, tenzij er bij IOS Ensac een sterk vermoeden bestaat dat klant vanaf IOS Ensac pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten IOS Ensac gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige strafbare gedragingen.

10.0 Toegang

10.1 IOS Ensac is gerechtigd de toegang voor klant tot de website en/of haar e-mail en/of internet toegang en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien klant een verplichting jegens IOS Ensac niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. 
10.2 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien klant binnen een door IOS Ensac gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
10.3 IOS Ensac is gerechtigd klant de toegang tot IOS Ensac te ontzeggen en/of te beperken indien klant in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat klant ten genoegen van IOS Ensac heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen. 
10.4 IOS Ensac behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen.
10.5 IOS Ensac is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van klant onverlet.
10.6 Bij het opheffen van de blokkering is klant €125,00 verschuldigd.

11.0 Domeinnamen

11.1 IOS Ensac verzorgt in opdracht van klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie en/of Internic en/of andere domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van klant. IOS Ensac aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. 
11.2 Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en klant recht heeft op het gebruik ervan.
11.3 Mocht klant het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is IOS Ensac in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Noch zal IOS Ensac stappen hoeven ondernemen om het recht op dit gebruik van de domeinnaam te herstellen.

12.0 Beheer

12.1 IOS Ensac is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door IOS Ensac te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van klant jegens IOS Ensac ontstaat
12.2 IOS Ensac is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van klant jegens IOS Ensac ontstaat. IOS Ensac zal in een dergelijk geval klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
12.3 IOS Ensac draagt zorg voor de beschikbaarheid van de IOS Ensac systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. IOS Ensac is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de IOS Ensac systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, volledige bezetting van de inbellijnen van derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van IOS Ensac liggen. IOS Ensac is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van IOS Ensac ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de IOS Ensac systemen door of vanwege IOS Ensac.

13.0 Aansprakelijkheid

13.1 klant is aansprakelijk voor alle schade die IOS Ensac mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
13.2 klant is aansprakelijk voor alle schade die IOS Ensac mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van IOS Ensac. Voor elke dag dat klant in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van IOS Ensac een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van IOS Ensac.
13.3 klant vrijwaart IOS Ensac voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege klant van de diensten van IOS Ensac.
13.4 IOS Ensac is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 IOS Ensac aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste (ver)plaatsing van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van klant ontstaat.
13.6 IOS Ensac aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, onbereikbaarheid op het internet van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van klant ontstaat.
13.7 Voor zover IOS Ensac aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van €10.000,00 . Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
13.8 klant zal nalaten zich publiekelijk negatief over IOS Ensac uit te laten indien er een geschil is ontstaan tussen klant en IOS Ensac. Voor elke dag dat klant in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van IOS Ensac een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van IOS Ensac.

14.0 Duur

14.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. 
14.2 De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat klant de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Opzegging is enkel mogelijk aan het einde van de periode gesteld in deze voorwaarden. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax. 
14.3 Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax. Opzegging zal geschieden via het standaard opzegformulier van IOS Ensac.

15.0 Ontbinding 

15.1 Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met IOS Ensac gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van IOS Ensac aan ernstige twijfel onderhevig is of klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens IOS Ensac te voldoen, is IOS Ensac gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen IOS Ensac dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat IOS Ensac tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan IOS Ensac verder toekomende rechten. 
15.2 IOS Ensac is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de IOS Ensac diensten te staken indien klant: aan IOS Ensac valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; klant surséance van betaling heeft aangevraagd; klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van klant alsmede indien ten laste van klant enig executoriaal beslag wordt gelegd.
15.3 IOS Ensac behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien klant zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van IOS Ensac.
15.4 Ontbinding door IOS Ensac vanwege artikel 15.1 en/of 15.2 laten de betalingsplicht van klant onverlet. klant zal binnen drie (3) werkdagen de abonnementsgelden voldoen voor alle lopende diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum.
15.5 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

16.0 Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan IOS Ensac niet in staat is haar verplichtingen jegens klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken
16.2 IOS Ensac heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IOS Ensac haar verbintenis had moeten nakomen
16.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van IOS Ensac opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IOS Ensac niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat 

17.0 Geschillen 

17.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
17.3 Alle geschillen die uit met IOS Ensac gesloten overeenkomsten voortvloeien, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Leeuwarden. 

18.0 Werking

18.1 IOS Ensac is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de website van kracht. 
18.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Annexen, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst, de Annexen, de Algemene Voorwaarden.
18.3 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.